2016-06-16

Rīgā notikusi Azerbaidžānas - Latvijas 6. Starpvalstu komisijas sēde. Azerbaidžāna ir svarīgs ekonomiskais partneris Latvijai.

15.jūnijā Rīgā Satiksmes ministrijā notikusi 6. Starpvalstu komisijas sēde par ekonomijas, zinātniski-tehnisko un kultūra sadarbību. Sēde notikusi saskaņā ar 2005.gada 3.oktobra Baku pilsētā parakstīto “Vienošanās par ekonomisko, zinātniski-tehnisko, kultūras sadarbību starp Azerbaidžānas Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību”.

Tajā piedalījās Azerbaidžānas delegācija ar starppvaldību komisijas priekšsēdētāju, transporta ministru Zija Mamedovu, Latvijas delegācija ar starppvaldību komisijas priekšsēdētāju, saksmes minstru Uldi Auguli, kā arī Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs, Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā Juris Maklakovs, mēdiju pārstāvji.

Komisijas darba kārtībā tika iekļauti sadarbības jautājumi starp abu valstu transporta sektoru, ekonomikas sfēru, informācijas tehnoloģiju un komunikāciju, zemkopības, videas aizsardzības un reģionālās attīstības, izglītības un zinātnes, tūrisma, veselības, banku sadarbības jautājumi.

Latvijas Satiksmes ministrs Uldis Augulis savā uzrunā teica, ka Azerbaidžāna ir svarīgs ekonomiskais partneris Latvijai. Par sadarbības prioritārajās jomām ir preču apmaiņas apjoma palielināšana, savstrpējie investīciju projekti, starptautisko transporta koridoru efektīvā izmantošana, sadarbība izglītības sfērā, zemkopībā, tūrismā un veselības jomā. Ministrs atzīmēja, ka Latvija piedāvā Azerbaidžānai izskatīt iespējamo sadarbību ekoloģiski tīro tehnoloģiju jomā, pārtikas rūpniecībā farmacijā, veselības veicināšanas tūrismā.

Azerbaidžāna ir svarīgs Latvijas partneris tranzīta un loģistikas sfērā Dienvidu Kaukāzā, atzīmēja U.Augulis. Latvijas ir svarīga transporta artērija un daļa no Jaunā Zīda ceļa, Ziemeļi – Dienvidi transporta koridora. Mēs neesam konkurenti, sacīja ministrs. Mēs – sadarbības partneri un attīstam vienoto savas nišas redzējumu globālajā tranzītu ceļu kartē.

Azerbaidžānas Transporta ministrs Zija Mamedovs atzīmēja, ka attiecības starp Azerbaidžānu un Latviju arvien paplašinās. Sadarbība ar Latviju, kura ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tiek uzskatīta mums par ļoti svarīgu. Ministrs ar gandarījumu atzīmēja daudz šķautņu sakaru padziļināšanos strap mūsu valstīm pēdējos gados. Pastāvošā Azerbaidžānā sabiedriski – politiskā situācija, sacīja Z.Mamedovs, rada labvēlīgus nosacījumus, lai varētu piesaistīt ārvalstu investīcijas un atver plašas iespējas sadarbībai ar valsts un privātajām Latvijas struktūrām.

Azerbaidžānas  vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs atzīmēja divpusējo attiecību augsto līmeni.  Pieskaroties Azerbaidžānas ārpolitikas pamata problēmai – armēņu – azerbaidzāņu, Kalnu – Karabahas konfliktam , vēstnieks pateicās Latvijas valdībai par nemainīgo pozīciju sakarā ar Azerbaidžānas teritoriālo vienotības pozīciju un Latvijas Saeimas pieņemto paziņojumu par Hodžali genocīdu.

Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā Juris Maklakovs atzīmēja, ka šogad plānotas dažas oficiālās Latvijas valsdības locekļu oficiālās vizītes Azerbaidžānā. Šīs vizītes, pārliecināts vēstnieks, dos jaunu impulsu tālakai sadarbības sakaru attīstībai starp Azerbaidžānu un Latviju.

Azerbaidžānas Ekonomikas ministra vietnieks Sagibs Mamedovs vērsa uzmanību uz to, ka 2015.gaā preču apgrozījums starp Azerbaidžānu un Latviju sastādija 9miljonus dolāru. Azerbaidžānā, teicas ministra vietnieks, šodien funkcionē 20 kompānijas ar Latvijas kapitālu tādās sfērās kā tirdzniecība,rūpniecība, būvniecīa, bankas un pakalpojumi.

Pēc darba kārtības jautājumu apspriešanas, tika parakstīts gala protokols. Tajā tika atzīmēts, ka imports, eksports un preču un pakalpojumu realizācija Latvijas tirgū, kas izgatavoti Azerbaidžānas okupētajās zemēs, ieskaitot Kalnu Karabahu, tāpat kā jebkura Latviešu kompāniju ekonomiskā darbība šajās teritorijās tiek uzskatīta par bez tiesīgu pamatojoties uz starptautisko likumu un Azerbaidžānas likumdošānu. Dokumentā tāpat tika atspoguļots, ka produkcija, kas tiek izgatavota okupētajās Azerbaidžānas teritorijās, netiks ielaista Latvijā bez atbilstošo Azerbaidžānas struktūru sertifikāta saņemšanas.

Protokolā tāpat tika atzīmēts, ka divpusējās attiecības starp Azerbaidžānu un Latviju balstās uz teritoriālās vienotības  cieņas principiem un valstu suverinitāti.

Search in archive